Nacogdoches High Results

Girls Athlete Place Results
5000 Meter Run
21:35.80 SB Bayli Davis 19th Girls Varsity (5k)
22:26.00 Lydia Landeros 34th Girls Varsity (5k)
23:26.50 Sarah Pearson 57th Girls Varsity (5k)
25:32.60 Cindy Hernandez 99th Girls Varsity (5k)
25:50.10 SB Elaine Garner 105th Girls Varsity (5k)
27:19.00 Charity Landrum 114th Girls Varsity (5k)
Boys Athlete Place Results
5000 Meter Run
19:21.70 SB D Andre Sanchez 92nd Boys Varsity (5k)
19:40.60 SB Juan Acosta 103rd Boys Varsity (5k)
20:45.70 SB Mitch Haley 146th Boys Varsity (5k)