FBISD SLMP 10.16.20 2020

Sugar Land, TX

FBISD SLMP 10.16.20 Varisty Boys

THSV - BoysPrice, Ian5K17:14:00
KHSV - BoysPhegley, Brandon5K18:55:00
HHSV - BoysBrown, Kobe5K21:13:00
THSV - BoysArnold, Bret5K21:26:00
THSV - BoysStuck, Ethan5K21:31:00
KHSV - BoysGuzman, Mateo5K22:30:00
KHSV - BoysTran, Martin5K23:33:00
KHSV - BoysBustos, John5K23:38:00
THSV - BoysPerez, Logan5K34:01:00
KHSV - GirlsBird, Menya5K22:33:00
HHSV - GirlsMontgomery, Zoe5K23:50:00
KHSV - GirlsMcCoy, Emilee5K24:33:00
THSV - GirlsBriones, Bianca5K25:30:00
THSV - GirlsBriones, Bianca5K25:30:00
THSV - GirlsDuty, Mckenna5K25:50:00
THSV - GirlsDuty, Mckenna5K25:50:00
KHSV - GirlsRodarte, Elyssa5K27:06:00
HHSV - GirlsDouglas, Ciara5K28:21:00
HHSV - GirlsPardon, Paola5K28:46:00
HHSV - GirlsGreen, Brittany5KDNF