Kennedy Gamble
Stanford University Palo Alto CA USA
Kinkaid School Houston TX USA
2018