Julia Heymach - Houston Lamar - Girls Elite Varsity Champion